ما و ما: تحلیلی علمی از خودبیگانگی و خودیافتگی
46 بازدید
ناشر: برسات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کتاب حاضر به اختصار، مطالبی درباره "الیناسیون "یا از خود بیگانگی فراهم آمده است .نگارنده پس از مروری بر مبحث خودشناسی و اهمیت آن در زندگی دنیوی و اخروی، تعاریف متعددی از خودبیگانگی به دست می‌دهد و در ادامه مبانی اصلی از خودبیگانگی، دلایل از خودبیگانگی، و حوزه‌های از خودبیگانگی را تشریح می‌کند .در پایان کتاب نیز، ارتباط از خودبیگانگی یا خودباختگی با اعتقاد به خداوند مطرح می‌گردد .برخی از مباحث، با استناد به آیات قرآن کریم، روایات و حکایاتی از مولانا فراهم آمده است .