درک حضور؛ نماز در نگاه مولوی
51 بازدید
محل نشر: اسلام پژوهی » بهار و تابستان 1385 - شماره 2 (18 صفحه - از 101 تا 118)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نماز عالی‌ترین عبادتی است که در اسلام به آن توجه و تأکید شده است و عارفان مسلمان ضمن تأکید فراوان بر آن تفسیرهای گوناگونی درباره آن عرضه کرده‌اند.در برخی از این تفاسیر برصبغه عرفانی آن تأکید بیشتری شده است.مولوی ازجمله عارفانی است که در آثار خود به این موضوع توجه در خوری کرده و زوایای آن را کاویده است.از نظر او نماز روزن روزنه‌ای است به عالم ماوراء که سالک می تواند در طی برگزاری و اقامه نماز از عالم ناسوت فراتر رفته، وصال با خدا یا اصل یگانگی را تجربه کند.از این نظر، به نماز همچنان که در اسلام به عنوان مهم‌ترین راه برای رسیدن به هدف وصال/وحدت در نظر گرفته شده است.مقاله حاضر در صدد است که اندیشه مولوی درباره نماز را بازخوانی نماید و به پدیدارشناسی نظر وی در این باره بپردازد. کلیدواژه ها : تجربه عرفانی ،مولوی ،نماز ،وصال
آدرس اینترنتی