تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1385 
ادیان و عرفان 
تهران - واحد علوم و تحقیقات 
0.00 
لیسانس 
1366 
الاهیات شاخه ادیان و عرفان 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
1375 
الاهیات 
دانشگاه تهران 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
0.00