سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 
عضو هیئت علمی 
1380/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 
همکاری علمی 
1380/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه های مختلف تهران 
مدرس 
 
 
دروس مختلف